مطالعه كتابهايي كه توسط دانشمندان غربي نوشته مي شود ، نياز به مشورت دارد ؟

0

دوست عزیز تا حالا در مورد مطالعه كتابهايي كه توسط دانشمندان غربي نوشته مي شود ، نياز به مشورت دارد ؟ مطالعه ای داشتین؟

می دانید چه کاربردی در زندگی دارد؟

امروز قصد داریم اطلاعاتی در مورد مطالعه كتابهايي كه ت … صرفا علمی را برای شما کاربران عزیز بیان کنیم
مطالعه يكي از عواملي است كه روح و فكر انسان را تغذيه مي كند و عقايد انسان را بنيان مي نهد از اين رو فوق العاده بايد نسبت بدان اهتمام ورزيد و سعي كرد تا اين غذاي فكري و روحي مسموم نباشد ، همانگونه كه غذاي مسموم بدن انسان را دستخوش ناراحتي مي سازد و اعتدال مزاج را متوقّف مي كند غذاي فكري مسموم ( مطالب نادرست اعتقادي و فكري ) فكر و روح انسان را گمراه و منحرف ساخته و احياناً زمينه را براي انحراف اساسي و در نتيجه بدبختي ابدي و هميشگي انسان فراهم مي آورد .
از اين رو در احاديث آمده : « من اصغي الي ناطق فقد عبده . . . هر كه گوش به سخن ناطق و گوينده اي فرا دهد وي را پرستيده است اگر گوينده سخنش از خدا باشد پرستش وي پرستش خدا است و اگر سخن گوينده شيطاني باشد پرستش شيطان خواهد بود . » و اين بدان لحاظ است كه استماع سخن حق يا باطل غذاي فكري و روحي است و زمينه رشد يا سقوط انسان را عهده دار مي باشد بر اين اساس كتابي كه انسان مطالعه مي كند بايد يا براساس راهنمايي متخصص ديني باشد تا استفاده از آن روح و فكر انسان را مسموم نكند و رشد معنوي و روحي و فكري به انسان بدهد بنابراين مطالعه كتابهاي مختلفي كه درباره مكتبهاي مختلف فكري و عقيدتي نوشته شده براي كساني كه هنوز عقايد آنان براساس استدلال و منطق تحكيم و استوار نشده است زيان مند و خطرناك است و از مطالعه اين گونه كتابها پيش از آموزش عقايد و تعاليم ديني بايد اجتناب ورزيد و يا مطالعه خويش را تحت مراقبت و نظر يك متخصص ديني كه از مكتبهاي غربي بطور كامل آگاهي دارد قرار داد .
به هر صورت بايد مسلح به اصول نقد باشيم ، يا از كسي كه توانمندي نقد دارد استفاده كنيم . اكنون تنوع افكار و انديشه ها حجم زيادي را تشكيل داده اند كه تشخيص سره از ناسره را مشكل نموده است .
کاربران عزیز تمام اطلاعات بیان شده در مورد مطالعه كتابهايي كه ت … صرفا علمی می باشد.

اگر در مورد مطالعه كتابهايي كه توسط دانشمندان غربي نوشته مي شود ، نياز به مشورت دارد ؟ سوالی دارین از قسمت نظرات ارسال فرمایید اگر اطلاع داشته باشیم پاسخ می دهیم و الا ارجاع می دهیم و خوشحال می شویم نقد خود را بیان کنید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.